Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

 

Вып. 42 (2020)

Обложка

Титульная страница

Содержание

 

Вып. 42

2020

 С. 19 - 28 

 

 Скачать 

Ю. М. Візітів
ЇХ ВИХОВАВ ПЛАСТ: ФЕДІР ТИЖУК

Візітів Юлія Миколаївна, к. і. н., доцент

Вып. 42

2020

 С. 29 - 38

 

 Скачать 

М. М. Вітряк
Протидія Л. Кучми русинському сепаратизм

Вітряк Максим Миколайович, аспірант

Вып. 42

2020

 С. 38 - 48 

 

 

 Скачать 

Т. Г. Гончарук
Дослідження історії Одеси нової доби в українській радянській історіографії 1920-х рр.: головні напрямки та здобу

Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор

Вып. 42

2020

 С. 48 - 62 

 

 Скачать 

К. А. Гришина
Органiзацiя дiловодства в Одеськiй митницi кiнця ХVІІІ ст.

Гришина Катерина Андріївна, асистент

 

Вып. 42

2020

 С. 63 - 73 

 

 Скачать 

Н. Д. Краснянська
ДИСИДЕНТСьКИй РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУгІй ПОЛОВИНІ 1950–1960-х р

Краснянська Наталія Дмитрівна, ст. виклад.

 

 

Вып. 42

2020

 С. 74 - 86 

 

 Скачать 

І. Б. Кривдіна, В. В. Гайтан, В. М. Букач

СПЕЦІАЛІзОВАНИй ДЕРЖАВНИй зАХИСТ ПРАВ ОСІб з ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНяЛьНИй АНАЛІз

Кривдіна Інна борисівна, к. і. н., доц.

Гайтан Віталій Віталійович, к. п. н., старший виклад.

Букач Валерій Михайлович, к. і. н., приват-професор

Вып. 42

2020

 С. 87 - 101 

 

 Скачать 

Г. Х. Кязимова
Контрудари комуністичної партії та радянської держави по православній церкві наприкінці 1960-х — на початку 1980-х рр. (На матеріалах Одеської області)

Кязимова галина Хадирівна, к. і. н., доц.

 

Вып. 42

2020

 С. 102 - 111 

 

 Скачать 

О. В. Мельник
ВПЛИВ ТЕХНІчНИХ НЕДОЛІКІВ НА ХІД ОбОРОННИХ бОЇВ чЕРВОНОЇ АРМІЇ 1941 РОКУ В УКРАЇНІ

Мельник Олег Віталійович, к. і. н., доц. 

Вып. 42

2020

 С. 111 - 129 

 

 Скачать 

О. В. Осипенко
УКРАЇНСьКА ІСТОРІОгРАФІя СОЦІАЛьНОЕКОНОМІчНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛьСьКІй МІСЦЕВОСТІ ПІВДЕННО-зАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.

    Осипенко Олександр Валентинович, к. і. н., ст. викл.

Вып. 42

2020

 С. 129 - 136 

 

 Скачать 

В. А. Реутський
державницька Діяльність Віктора Андрійовича Ющенка, направлена на визнання голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу

Василь Анатолійович Реутський, аспірант

Вып. 42

2020

 С. 137 - 144 

 

 Скачать 

А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька
ІСТОРИчНІ ПАРАДИгМИ УКРАЇНСьКОгО МІЖКУЛьТУРНОгО ДІАЛОгУ

Соловей Анатолій Олександрович, к. і. н., доц.

Ботіка Тетяна Степанівна, к. і. н., старший виклад.

Мамроцька Оксана Аркадіївна, к. і. н., старший виклад.

Вып. 42

2020

 С. 145 - 157 

 

 Скачать 

І. І. Стамбол
бОРИС гРІНчЕНКО яК ІДЕОЛОг «бРАТЕРСТВА ТАРАСІВЦІВ»

Стамбол Ігор Іванович, к. і. н., доц.

Вып. 42

2020

 С. 158 - 167 

 

 Скачать 

А. І. Федорова
В. Мельников і переселення закордонних старообрядців на Далекий Схід (1908–1909 рр.)

Федорова Алла Іванівна, к. і. н., доц.

Вып. 42

2020

 С. 167 - 180 

 

 Скачать 

В. Л. Цубенко
Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в України 

Цубенко Валерія Леонідівна, д. і. н., проф.

Вып. 42

2020

 С. 180 - 188 

 

 Скачать 

О. П. Шипотілова, А. В. Кожанов
Вiдкриття старообрядцями України навчальних закладiв (за матерiалами ж. "Церковь", 1908-1910 рр.)

Шипотілова Олена Павлівна, к. і. н., доц.

Кожанов Андрій Васильович, к. і. н., ст. викл.

Вып. 42

2020

 С. 189 - 199

 

 Скачать 

І. В. Яковлєв
Підсумки діяльності фахового історичного збірника наукових праць «Інтелігенція і влада» (2003–2020 рр.)

Яковлєв Ігор Васильович, ст. виклад.

   

Выберите язык  

   

Последние новости  

Уважаемые коллеги!

Редакция специализированного общественно-политического научного издания «Интеллигенция и власть» (Одесский национальный политехнический университет) приглашает учёных, аспирантов, студентов принять участие в создании 39 номера сборника.

Материали статей принимаются до 20 октября 2018 года.

Подробнее об условиях публикации по ссылке.

   
© Интеллигенция и власть