Здесь можно купить рыболовные катушки

Одеський національний політехнічний університет визнає, що відстеження дотримання принципів видавничої етики є однією з головних складових рецензування та видання, і знаходиться у сфері відповідальності головного редактора збірника. (Текст видавничої етики запозичено з сайту наукового збірника "Праці Одеського політехнічного універсітету" http://pratsi.opu.ua/pages/show/ethics).

ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКТОРА ЗБІРНИКА "ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА":

Рішення з опублікування статті

Редактор рецензованого збірника "Інтелігенція і влада" відповідає за прийняття рішення, що з представлених в редакцію збірника робіт слід опублікувати, працюючи в контакті з науково-педагогічним колективом Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ).

Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. Редактор може керуватися методичними рекомендаціями, розробленими редакційною радою збірника і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату. Також при ухваленні рішення про публікації редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами (або представниками науково-педагогічного колективу ОНПУ).

Справедливість

Редактор рецензованого збірника "Інтелігенція і влада" оцінює представлені роботи за їх інтелектуальним змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство чи політичні погляди автора.

Конфіденційність

Редактор рецензованої збірника "Інтелігенція і влада" і співробітники редакційної ради не повинні розкривати інформацію про представлені рукописи кому-небудь іншому, за винятком автора-кореспондента, рецензентів, потенційних рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися у будь-якій власній роботі редактора без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися у секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Редактору слід відмовитися від своєї участі в рецензуванні (наприклад, замість свого особистого рецензування попросити співредактора, заступника головного редактора або іншого члена редради виконати рецензування) у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з ким-небудь з авторів , компаній або установ, що мають відношення до статті.

Редактору слід вимагати від усіх авторів збірника надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси та публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. У разі необхідності, може виконуватися іншої прийнятної нагоди дія, така як публікація спростування чи висловлювання стурбованості. Для додатків до збірника має бути гарантовано та ж якість рецензування, що і для основного змісту збірника. Статті в додатках до збірника повинні розглядатися окремо на основі їх наукової цінності та інтересу для читачів, але не комерційних міркувань. Нерецензовані розділи збірника повинні бути чітко позначені.

Вивчення скарг етичного характеру

Редактору рецензованого збірника "Інтелігенція і влада" слід приймати розумно швидкі заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно представленого рукопису або опублікованої статті, маючи контакт з видавцем (або науково-педагогічним колективом ОНПУ).

Такі заходи зазвичай включають контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги, але також можуть включати подальші контакти з відповідними установами та науковими організаціями, і, якщо скарга підтверджена, публікацію виправлення, спростування, вирази заклопотаності або інший відповідний коментар. Кожен оголошений випадок неетичної поведінки при публікації повинен бути вивчений, навіть якщо він був виявлений через роки після публікації.

ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ:

Участь у рішеннях редради

Рецензування допомагає редактору при прийнятті рішення про оприлюднення роботи, а, через зв'язок редакції з автором, може також допомогти автору поліпшити його роботу. Рецензування є суттєвим компонентом офіційно- наукової взаємодії і невід'ємною частиною наукового методу.

Оперативність

Якщо обраний рецензент відчуває свою некомпетентність для рецензування наукового дослідження, описаного в рукописі, або знає, що його оперативне рецензування неможливо, повинен сповістити редактора і виключити себе з процесу рецензування.

Конфіденційність

Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензії повинні виконуватися об'єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати свою точку зору ясно і обгрунтовано.

Визнання джерел

Якщо на будь-яку опубліковану роботу авторами не було зроблено посилання, рецензентові слід відзначити цей факт.

Будь-яка заява, що будь-які дані, висновок або аргумент вже доповідалися в науковій пресі, повинна супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід також привернути увагу редактора у разі виявлення будь-якої значної схожості або часткового збігу між даним рукописом і будь-якою іншою, відомою особисто йому опублікованою роботою.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані відомості, розголошені в представленій статті, не повинні використовуватися у будь-якій власній роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися у секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.

Рецензенту слід відмовитися від своєї участі в рецензуванні у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з ким-небудь з авторів, компаній або установ, що мають відношення до статті.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРІВ:

Стандарти публікації

Автори описів оригінальних досліджень повинні представляти точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості. Основні дані статті повинні точно представлятися. Робота повинна містити достатньо детальної інформації і посилань, щоб інші могли її повторити. Неприпустимі шахрайські або завідомо неточні заяви, які є прикладом неетичної поведінки.

Доступ до даних та їх збереження

Aвтору може бути запропоновано представити для редакторської експертизи вихідні дані, пов'язані з їх роботою, і авторам слід бути готовими надати публічний доступ до цих вихідних даних, якщо це здійснимо. Ці дані необхідно зберігати протягом розумного часу після публікації статті.

Оригінальність і плагіат

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації та неприпустимим.

Численні, дублюючі або одночасні публікації

Як правило, авторам не слід публікувати більш ніж в одній статті матеріал, в якому описується одне й те ж дослідження. Представлення одного і того ж рукопису більш ніж в одне видання одночасно є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимо.

Автору не слід представляти для розгляду в іншому виданні вже опубліковану статтю. Іноді допустимо публікувати в більш ніж одному журналі деякі види статті (наприклад, переклад), але за умови дотримання вимог: автори і редактор опублікованої роботи повинні дати згоду на повторну публікацію, яка повинна бути ідентична по викладеним даних та їх інтерпретації вихідного документу. У повторній публікації має бути зроблено посилання на спочатку опубліковану статтю.

Визнання джерел

Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст роботи, що описується. Інформація, отримана приватним чином, наприклад, у розмові, листуванні або обговоренні з третіми сторонами, не повинна використовуватися або доповідатися без явно вираженого письмового дозволу з боку джерела інформації. Інформація, отримана в ході конфіденційної діяльності, наприклад, при рецензуванні рукописів або заяв на отримання гранту, не повинна використовуватися без явно вираженого письмового дозволу з боку автора роботи, залученої в таку конфіденційну діяльність.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Усі особи, які внесли значний вклад, повинні бути вказані як співавтори. Якщо будь-яка особа брала участь у будь-якій суттєвій частині проекту, то йому має бути виражена вдячність, або він повинен бути включений у список співавторів.

Автор-кореспондент повинен забезпечити включення в список співавторів статті всіх дійсних співавторів, а також прочитання і схвалення всіма співавторами остаточної версії роботи, а також їх згоду на подання статті для опублікування.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-який фінансовий або будь-який інший істотний конфлікт інтересів, який міг би бути витлумаченим, як впливає на результати оцінки їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Прикладами потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути оприлюднені, є: робота за наймом, консультування, акціонерна власність, виплата гонорарів, оплата показань експертизи, заявка на патент або її реєстрація, отримання грантів або іншого фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні стати відомими як можна раніше.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново повідомити редактора збірника про це і співпрацювати з редактором для того, щоб опублікувати спростування або виправлення статті. Якщо редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання редактору докази правильності опублікованої роботи.

ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ

Одеський національний політехнічний університет бере на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству у всіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у випадках підозри на дублюючий текст статті або плагіат.

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада