Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

Вип. 31. - 2014. - С. 45 - 59 (повний текст)

УДК 94(477)+339.172«1991–2004»

Анотація:


В інфраструктурі ринкової економіки особливе місце займають біржі, серед яких товарні біржі виконують власні важливі функції. Організація торгово-біржової діяльності в Україні в перехідний до ринку період стала об’єктивно обумовленою необхідністю. Але економічні, політичні, правові та інші умови для нормального розвитку біржового ринку в цілому були несприятливі, через що він мав певну специфіку. У статті розглянуті основні соціально-економічні, правові та інші передумови та фактори, що впливали на процес формування та розвитку біржового товарного ринку в Україні у 1991–2004 роках. З історичної точки зору проаналізовані основні тенденції, напрями, особливості та проблеми становлення товарних бірж в Україні. Розглянуті основні проблеми державного регулювання біржового ринку й формування його нормативно-правової бази. У висновках зазначено, що в перехідний до ринку період в Україні місце товарної біржі залишалося досить невизначеним. Товарні біржі не виконували свої регуляторні функції. В Україні на початку ХХІ ст. спостерігалася криза універсальної товарної біржі як інституту ринку. Причинами цієї кризи були відсутність у держави цілісної концепції становлення товарних бірж, недосконалість біржового законодавства, відсутність ринкової біржової культури та нового покоління фахівців, здатних діяти у динамічному біржовому середовищі.

 

Автор:


Алексєєв Сергій Васильович
кандидат історичних наук, доцент
Кафедра філософії та соціально-політичних наук, Донбаська державна машинобудівна академія

Ключові слова:


Україна; ринкова економіка; перехідний період; товарна біржа; біржовий ринок; біржова торгівля; біржове законодавство.


Література та джерела:


1. Товарні біржі в Україні : аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / за ред. Саблука П. Т., Шпичака О. М. — К. : ВІПОЛ, 1997. — 278 с.

2. Губський Б. В. Біржові технології ринку / Б. В. Губський. — К. : Норапрінт, 1997. — 296 с.

3. Єщенко Є. П. Біржа : функції і засади / Є. П. Єщенко // Економіка України. — 1994. — № 3. — С. 16–19.

4. Пилипчук В. Товарні біржі в процесі оптової торгівлі / В. Пилипчук // Економіка України. — 1993. — № 9. — С. 62–66.

5. Моісєєв Ю. О. Поняття та ознаки біржових угод, які укладаються на товарних біржах / Ю. О. Моісєєв // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка й право. — 1999. — № 3. — С. 42–46.

6. Чуркин А. Загальна характеристика біржових угод / А. Чуркин // Підприємництво, господарство й право. — 2002. — № 12. — С. 30–34.

7. Мищук Г. Товарные биржи Украины : тенденции и проблемы развития / Г. Мищук // Экономика Украины. — 2005. — № 4. — С. 47–54.

8. Барабаш О. Товарна біржа — не нотаріальна контора / О. Барабаш, О. Пилипко // Право України. — 1997. — № 7. — С. 5–7.

9. Моісєєв Ю. О. Деякі питання правового регулювання торгово-біржової діяльності / Ю. О. Моісєєв // Правничий часопис Донецького університету. — 1998. — № 1(2). — С. 70–72.

10. Статистичний щорічник України за 2002 рік / [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. — К. : Консультант, 2003. — 663 c.

11. Про товарну біржу : закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 139.

12. Про державну комісію з питань організації біржового сільськогосподарського ринку : Постанова Кабінету Міністрів України № 425 від 11 квітня 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/425–96-n

13. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України № 848 від 5 серпня 1997 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/848–97-n

14. Статистичний щорічник України за 2004 рік / [за ред. О. Г. Осауленка; відп. за вип. В. А. Головко]. — К.: Консультант, 2005. — 588 с.

15. Селезнёв В. В. Основы рыночной экономики : Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность : Учебное пособие / В. В. Селезнёв. — К. : А. С. К., 1999. — 544 с.

16. Про заходи щодо забезпечення формування й функціонування аграрного ринку : Указ Президента України від 6 червня 2000 р. № 767 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 23 — Ст. 931.

17. Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1148 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1148–2000

Надійшла до редакції:


2 жовтня 2014 р.

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада