Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

Вип. 32. - 2015. - С. 33-47 (повний текст)

УДК 398.332(477)

Анотація:


У статті розкрито історію становлення традицій колядування на українській етнічній території. За основу взято походження і тлумачення терміна «коляда» в духовній культурі українського народу. Показано трансформаційні процеси, які відбувалися в цій сфері в період християнізації України. Розглянуто колядницькі дійства, які своїми витоками сягають ще давніх язичницьких часів. Вони полягають в тому, що групи колядників-чоловіків, хлопців або хлопчиків заходили у двір до кожного господаря, ставали під вікнами, в сінях або в самому будинку і піснями прославляли господаря і всю його сім'ю: бажали їм здоров'я і благополуччя. Колядники приходили в оселі тільки один раз в рік, в день зимового сонцестояння і приносили господареві та його родині радісні вісті, від яких залежав сімейний побут в наступному році. Досліджено, що обличчя колядників колись покривали сажею, ховали під різдвяні маски, що символізувало перебування в країні смерті. Ряджені нерідко говорили зміненими голосами. Впродовж віків обряд колядування видозмінювався, поступово включаючи нові компоненти. Він був поєднаний з відповідними обрядовими та ігровими діями, танцями, музикою, жартами, включав елементи театралізації та рядження. Це надавало святу поетично-величальної піднесеності, справляло на учасників обрядових дій незабутнє емоційне враження.

 

Автор:


Смоляк Павло Олегович
к. і. н., доцент кафедри театрального мистецтва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:


зимова обрядовість; коляда; традиція; язичництво; християнство; вірування.


Література та джерела:


 1. Божества древнихъ славянъ. Изслідование Ал. С. Фаминцына. — С.-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, Литейный, 59, 1884. — 331 с.
 2. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія / [уклад. Я. Ф. Головацький ; переклад Н. М. Клименко, передмоваМ. Ф. Слабошпицького; редкол. : С. С. Гречанюк, М. Г. Жулинський, М. Ф. Слабошпицький]. — К. : Довіра, 1991. — 91 с.
 3. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западних и восточных славян: Генезис и типология колядования / Людмила Николаевна Виноградова. — М. : Наука, 1982. — 256 с.
 4. Гизиель Иннокентий. Синопсисъ или краткое описание от различных летописцев, о начале славянскаго народа, о первых киевских князях, и о житии Св. ...князя Владимира... / Иннокентий Гизиель. — СПб. : Изд. при Имп. акад. наук, 1674. — 124 с.
 5. Гнедич П. А. Материалы по народной словесности Полтавской губернии. Роменский уезд / П. А. Гнедич. — Вып. 1: Песни обрядовые. — Полтава, 1915. — 150 с.
 6. Грушевський М. С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Грушевський Михайло Сергійович ; [упоряд. В. В. Яременко ; автор передмови П. П. Кононенко ; приміт. Л. Ф. Дунаєвської]. Т. 1. — К. : Либідь, 1993. — 392 с.
 7. Забылин М. Русский народ: Обычаи, обряды, предания, суеверия / М. Забылин. — М. : Русская книга, 1996. — 496 с.
 8. Исторія государства Россійскаго / [сочиненіе Н. М. Карамзина] : въ 3 кн. — Изд. 5. — СПб. : Въ тип. Э. Праца, 1842. — (Изданіе И. Эйнерлинга). Кн. 1, Т. 3. — 1842. — С. 153-161.
 9. Іваницький А. Українська народна музична творчість : посібник [для вищ. та серед, учб. закладів] / Іваницький Анатолій Іванович — К. : Муз. Україна, 1990. — 336 с. : нот.
 10. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX — начало XX в. Зимние праздники / [ред. коллегия : С. А. Токарев, О. А. Ганцкая, И. Н. Гроздова и др.]. — Москва : Наука, 1973. — 351, [2] с.
 11. Колесса Ф. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів) / Філярет Колесса. — Львів : Накл. фонду «Учітеся, брати мої», 1938. — 643, [2] с.
 12. Курочкін О. Обрядовість (Календарні свята й обряди) / О. Курочкін // Поділля. Історично-етнографічне дослідження / [АртюхЛ. Ф., Балушок В. Г., Болтарович 3. Є. та ін.]. — К. : Доля, 1994. — С 358-385.
 13. Кутельмах К. Календарно-побутова обрядовість — традиції і сучасність / К. Кутельмах // Соціалістична обрядовість на Україні. Історичний досвід і сучасні проблеми. — К., 1983. — С.148-149.
 14. Эйдельман Н. Я. «Колокол» и его корреспонденты (июль — октябрь 1858 г.) / Н. Я. Эйдельман // «Эпоха Чернышевского». Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. — М.: Наука, 1978. — С. 38–60.
 15. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / Лановик М. Б., Лановик 3. Б. — К. : Знання-Прес, 2001. — 591 с
 16. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія. Видання друге / Митрополит Іларіон. — К. : AT «Обереги», 1994. — 424 с.
 17. Мифологический словарь / [гл. ред. Е. М. Мелетинский]. — М. : Сов. энциклопедия, 1991. — 736 с.
 18. Потапенко О. І. Шкільний словник з українознавства / О. I. Потапенко, В. I. Кузьменко. — К. : Укр. письменник, 1995. — 291 с.
 19. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического исследования) / В. Я. Пропп. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1963. — 141 с.
 20. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси / Рыбаков Борис Александрович. — Изд. 2-е, испр. — М. : София, Гелиос, 2001. Изд. 2-е, испр. — 744 с.
 21. Сахаров И. П. Сказания русского народа: Народный календарь / Сахаров Иван Петрович ; [обработка текста и предисл. А. Г. Кифишина]. — М. : Сов. Россия, 1990. — 240, [1] с.
 22. Смоляк О. Український дитячий музичний фольклор : підручник-хрестоматія [для викладачів та учнів]. Вип. 1 / О. С. Смоляк. — Тернопіль : Лілея, 1998. — 80 с.
 23. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера / Сосенко Ксенофонт. — Львів : Накл. автора, 1928. — IX, 349, [1] с.

 

Надійшла до редакції:


18.12.2014

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада