Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні               40 номера збірника. Збірник індексується міжнародними системами «Citefactor» (США)1, «Slaviс Humanities Index» (Чеська Республіка), пошуковою системою «Google Scholar», міжнародною наукометричною базою «Російський індекс наукового цитування» (РІНЦ).

 


          Збірник визнаний фаховим Постановою президії ВАК України № 1021 від 7.10.2015 р.

Департаментом атестації кадрів України фаховий збірник “Інтелігенція і влада”включено до списку журналів, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та наукових ступенів (історичні науки).

Для публікації статті необхідно надіслати її до 01 березня 2018 р. на електрону пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в текстовому редакторі Word (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве – 30 мм) обсягом не менше 8 сторінок. Рекомендується використовувати шрифт Times New Roman 14. У лівому верхньому вуглі потрібно поставити УДК.

Публікація коштує 40 грн за сторінку. Після публікації збірника Ви отримаєте один примірник, пересилка в інші міста Новою поштою за рахунок редакції. Ознайомитись із змістом збірника на його офіційному сайті http://history-power.com/.

Згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 5.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;

3) формування мети статті (постановка завдання);

4) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

За потреби можна писати вдячності (вираження офіційної подяки окремим особам та установам, що сприяли дослідженню). Надсилаючи статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей у наукометричних базах, до яких входитиме видання.

У зв’язку з тим, що редакція готує збірник до включення низки міжнародних бібліографічних і реферативних баз даних, просимо оформлювати наукові статті за такою структурою:

Блок 1. Українською мовою: 

-        назва статті; ініціали та прізвище автора(ів);

-        адресні дані авторів - організація(ї), поштова адреса організації(й), у тому числі місто, країна, e-mail усіх або одного автора;

-        анотація (авторське резюме – не менше 150 слів в англомовному варіанті); ключові слова.

За такою самою схемою перекладаємо все російською та англійською мовами.

Блок 2. Повний текст статті українською мовою.

Блок 4. Список літератури та джерел подається у кінці тексту українською мовою (“Література та джерела”), окремо дублюється транслітом («REFERENCES»).

АВТОРСЬКЕ РЕЗЮМЕ (анотація) англійською мовою (Abstract) повинно бути складене відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз. По анотації читачу повинна бути зрозуміла суть дослідження. Авторське резюме повинне викладати тільки суттєві факти роботи.

Abstract за обсягом має бути більшим, ніж українсько- та російськомовна анотації, оскільки це фактично стислий виклад статті, її реферування. Обсяг від 150 – 250 слів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА подаються через крапку з комою і не повинні дублювати текст резюме, бо є додатковим інструментом для пошуку статті в інтернет-мережі.

ПОСИЛАННЯ  у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 16], [3, арк. 10; 4, с. 70], а їх список подавати у кінці тексту з підзаголовком “Література та джерела” в послідовності посилань у тексті.

БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ. Список літератури українською, посилання та примітки оформити відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. № 147), англійською (REFERENCES) - теж оформлюється відповідно до вимог міжнародних баз даних за стандартом Harvard (Див. зразки оформлення далі). Для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно додатково перекласти англійською. Якщо в наведеному джерелі літератури – чотири і більше авторів, у цьому списку необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з закордонними бібліографічними стандартами. Коли в списку 1 є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку 2, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами. На сайті http://www.translit.kh.uaє можливість скористатися програмою транслітерації українського тексту, а на сайтіhttp://www.translit.ruросійського тексту. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мовою та натискуємо «Втранслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та доповнення.

В оригінальних статтях допускається цитування не більж ніж 20 джерел, в огляді літератури – не більш ніж 40. Бібліографія повинна складатися, крім ключових робіт, з публікацій за останні 5 років.

До матеріалів окремим файлом просимо надати АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ (П.І.П., науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, поштова та електронна (e-mail) адреса і контактний телефон). У разі позитивної рецензії Вам необхідно перевести кошти, а квитанцію надіслати на адресу редколегії. При необхідності доопрацювати статтю Вам буде надіслана рецензія з зауваженнями.

Статті, які надійшли до редакції пізніше встановленого терміну, але відповідають всім вимогам за умови сплати за публікацію автоматично потрапляють до наступного збірника.  

         Більш детальну інформацію по оформленню анотацій та списку літератури, можна знайти в розділі «Загальна інформація».

 

 

Кафедра історії та етнографії України,

Одеський національний політехнічний університет,

проспект Шевченка, 1,

м. Одеса, 65044,

тел.: (048) 705 – 83 –14

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

           Офіційний сайт збірника: http://history-power.com/

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада