Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

 

Вип. 42 (2020)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 42

2020

 С. 19 - 28 

 

 Скачати 

Ю. М. Візітів
ЇХ ВИХОВАВ ПЛАСТ: ФЕДІР ТИЖУК

Візітів Юлія Миколаївна, к. і. н., доцент

Вип. 42

2020

 С. 29 - 38

 

 Скачати 

М. М. Вітряк
Протидія Л. Кучми русинському сепаратизм

Вітряк Максим Миколайович, аспірант

Вип. 42

2020

 С. 38 - 48 

 

 

 Скачати 

Т. Г. Гончарук
Дослідження історії Одеси нової доби в українській радянській історіографії 1920-х рр.: головні напрямки та здобу

Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор

Вип. 42

2020

 С. 48 - 62 

 

 Скачати 

К. А. Гришина
Органiзацiя дiловодства в Одеськiй митницi кiнця ХVІІІ ст.

Гришина Катерина Андріївна, асистент

 

Вип. 42

2020

 С. 63 - 73 

 

 Скачати 

Н. Д. Краснянська
ДИСИДЕНТСьКИй РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУгІй ПОЛОВИНІ 1950–1960-х р

Краснянська Наталія Дмитрівна, ст. виклад.

 

 

Вип. 42

2020

 С. 74 - 86 

 

 Скачати 

І. Б. Кривдіна, В. В. Гайтан, В. М. Букач

СПЕЦІАЛІзОВАНИй ДЕРЖАВНИй зАХИСТ ПРАВ ОСІб з ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНяЛьНИй АНАЛІз

Кривдіна Інна борисівна, к. і. н., доц.

Гайтан Віталій Віталійович, к. п. н., старший виклад.

Букач Валерій Михайлович, к. і. н., приват-професор

Вип. 42

2020

 С. 87 - 101 

 

 Скачати 

Г. Х. Кязимова
Контрудари комуністичної партії та радянської держави по православній церкві наприкінці 1960-х — на початку 1980-х рр. (На матеріалах Одеської області)

Кязимова галина Хадирівна, к. і. н., доц.

 

Вип. 42

2020

 С. 102 - 111 

 

 Скачати 

О. В. Мельник
ВПЛИВ ТЕХНІчНИХ НЕДОЛІКІВ НА ХІД ОбОРОННИХ бОЇВ чЕРВОНОЇ АРМІЇ 1941 РОКУ В УКРАЇНІ

Мельник Олег Віталійович, к. і. н., доц. 

Вип. 42

2020

 С. 111 - 129 

 

 Скачати 

О. В. Осипенко
УКРАЇНСьКА ІСТОРІОгРАФІя СОЦІАЛьНОЕКОНОМІчНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛьСьКІй МІСЦЕВОСТІ ПІВДЕННО-зАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.

    Осипенко Олександр Валентинович, к. і. н., ст. викл.

Вип. 42

2020

 С. 129 - 136 

 

 Скачати 

В. А. Реутський
державницька Діяльність Віктора Андрійовича Ющенка, направлена на визнання голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу

Василь Анатолійович Реутський, аспірант

Вип. 42

2020

 С. 137 - 144 

 

 Скачати 

А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька
ІСТОРИчНІ ПАРАДИгМИ УКРАЇНСьКОгО МІЖКУЛьТУРНОгО ДІАЛОгУ

Соловей Анатолій Олександрович, к. і. н., доц.

Ботіка Тетяна Степанівна, к. і. н., старший виклад.

Мамроцька Оксана Аркадіївна, к. і. н., старший виклад.

Вип. 42

2020

 С. 145 - 157 

 

 Скачати 

І. І. Стамбол
бОРИС гРІНчЕНКО яК ІДЕОЛОг «бРАТЕРСТВА ТАРАСІВЦІВ»

Стамбол Ігор Іванович, к. і. н., доц.

Вип. 42

2020

 С. 158 - 167 

 

 Скачати 

А. І. Федорова
В. Мельников і переселення закордонних старообрядців на Далекий Схід (1908–1909 рр.)

Федорова Алла Іванівна, к. і. н., доц.

Вип. 42

2020

 С. 167 - 180 

 

 Скачати 

В. Л. Цубенко
Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в України 

Цубенко Валерія Леонідівна, д. і. н., проф.

Вип. 42

2020

 С. 180 - 188 

 

 Скачати 

О. П. Шипотілова, А. В. Кожанов
Вiдкриття старообрядцями України навчальних закладiв (за матерiалами ж. "Церковь", 1908-1910 рр.)

Шипотілова Олена Павлівна, к. і. н., доц.

Кожанов Андрій Васильович, к. і. н., ст. викл.

Вип. 42

2020

 С. 189 - 199

 

 Скачати 

І. В. Яковлєв
Підсумки діяльності фахового історичного збірника наукових праць «Інтелігенція і влада» (2003–2020 рр.)

Яковлєв Ігор Васильович, ст. виклад.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада