Здесь можно купить рыболовные катушки

Вип. 31. - 2014. - С. 31-44 (повний текст)

УДК 94(477.2)

Анотація:


На сучасному етапі розвитку історичної науки проблема військових поселень кавалерії в України вимагає неупередженого вивчення та правдивого висвітлення. Метою даної публікації є дослідження питань розвитку військової організації та бойового використання Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. На базі широкого кола архівних і опублікованих джерел встановлено, що військова організація становила загальний для кавалерійських частин поділ на ескадрони, полки, дивізії. Новоросійське військове поселення кавалерії складалося із 12 полків, які об’єднувалися у три дивізії — Бузьку уланську, 3-тю уланську, 3-тю кірасирську. Уряд Олександра І приділяв досить велику увагу термінам служби і створенню спеціальних установ для проведення наборів рекрутів. У статті вперше доведено, що військові підрозділи Новоросійського військового поселення несли внутрішню охоронну службу, брали участь у бойових діях у війнах, які вела Російська імперія, зокрема, у російсько-турецькій війні 1828–1829 рр., у придушенні Польського повстання 1831 р. і Угорського повстання 1849 р., у Кримській війні 1853–1856 рр. Визнанням бойових заслуг і військової доблесті військових поселенців стали височайші нагороди. Стала очевидною необхідність переозброєння армії, зміни принципів її комплектування, змінювалася і воєнна тактика. Військова організація Російської імперії, зокрема військових поселень кавалерії, потребувала низки реформ, які були реалізовані у 60–70-ті роки ХІХ ст.

 

Автор:


Цубенко Валерія Леонідівна
доктор історичних наук, професор,завідувач кафедри українознавства
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Ключові слова:


Новоросійське (Херсонське) військове поселення кавалерії; поселенці; дивізія; полк; служба.


Література та джерела:


 1. Державний архів Миколаївської області. — Ф. 230. — Оп. 1. — Спр. 2121.
 2. Державний архів Одеської області (далі — ДАОО). — Ф. 1. — Оп. 193. — Спр. 56.
 3. ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 220. — Спр. 1.
 4. ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 272.
 5. ДАОО. — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 310.
 6. ДАОО. — Ф. 7. — Оп. 1. — Спр. 88.
 7. ДАОО. — Ф. 7. — Оп. 1. — Спр. 91.
 8. Кандаурова Т. Н. Российские военные поселения ХIХ века глазами европейцев / Т. Н. Кандаурова // Новая и новейшая история. — 2012. — № 5. — С. 186–207.
 9. Ковбасюк С. М. Військові поселення кінноти. Заснування і поширення військових поселень на Україні: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Самсон Михайлович. — Одеса, 1945. — Ч. 1. — 289 с.
 10. Летопись прихода с. Ольшанки Св. Иоанна Милостивого церкви // Херсонские епархиальные ведомости. Прибавления. — 1891. — № 11. — С. 322–339.
 11. Летопись прихода с. Ольшанки Св. Иоанна Милостивого церкви // Херсонские епархиальные ведомости. Прибавления. — 1891. — № 14. — С. 414–417.
 12. Липовская Т. Д. Социально-экономическое положение военных поселян на Украине (1817–1857 гг.) / Т. Д. Липовская. — Днепропетровск, 1982. — 83 с.
 13. Липранди И. Исторические замечания / И. Липранди // Русский архив. — 1866. — № 7. — С. 1031–1046.
 14. Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии / [cост. П. А. Иванов]. — СПб., 1864. — 317 с.
 15. Положение о военном поселении регулярной кавалерии. — СПб., 1827. — 77 с.
 16. Положение о сформировании из военных кантонистов кавалерийских эскадронов и артиллерийских батарей в округах военного поселения кавалерии // Полное собрание законов Российской империи. Собрание ІІ. — СПб., 1837. — Т. ХІ: 1836. — Отд. І. — № 9466. — С. 871–875.
 17. Путешествие маршала Мармона герцога Рогузского в Венгрию, Трансильванию, Южную Россию, по Крыму и берегам Азовского моря, в Константинополь, некоторые части Малой Азии, Сирию, Палестину, Египет. — М., 1840. — Т. 1. — 266 с.
 18. Російський державний військово-історичний архів (далі — РДВІА). — Ф. 1. — Оп. 1. — Т. 3. — Спр. 3789.
 19. РДВІА. — Ф. 404. — Оп. 2. — Спр. 6080.
 20. РДВІА. — Ф. 405. — Оп. 1. — Спр. 22.
 21. РДВІА. — Ф. 405. — Оп. 2. — Спр. 8425.
 22. РДВІА. — Ф. 405. — Оп. 4. — Спр. 1522.
 23. Столетие военного министерства. Т. ІV, ч. 2, кн. 1, отд. 2: Комплектование войск в царствование императора Николая І / Сост. В. В. Щепетильников, Н. П. Михневич. — СПб., 1907. — 330 с.
 24. Хиони И. А. Бугские казаки и их борьба против феодально-крепостнического гнета (последняя четверть ХVІІІ — первая четверть ХІХ века): дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Хиони Иван Александрович. — Одесса, 1973. — 212 с.
 25. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі — ЦДІА України у м. Києві). — Ф. 1316. — Оп. 1. — Спр. 29.
 26. ЦДІА України у м. Києві. — Ф. 1316. — Оп. 1. — Спр. 73.
 27. Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К. М. Ячменихин. — Чернигов : Сіверянська думка, 2006. — 444 с.

 

Надійшла до редакції:


24 квітня 2014 р.

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада