Купить сигнализатор поклевки можно здесь

Вітаємо Вас!

ЦІЛІ ТА СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ

“Інтелігенція і влада” серії “Історія” – всеукраінський рецензований наукометричний фаховий збірник, заснований Одеським національним політехнічним університетом у 2002 році. 

Збірник друкує статті, об’єднані загальною темою «Інтелігенція і влада». В статтях представлений ретроспективний аналіз різних аспектів діяльності інтелігентської верстви: духовної, наукової, господарської, громадсько-політичної. Різноплановий характер статей свідчить про багатовимірність проблематики інтелігенції.

На основі архівних матеріалів, періодичної преси та інших джерел цикл публікацій збірника висвітлює малодосліджені питання діяльності інтелігенції та владних інституцій України нової та новітньої доби, зокрема науково-педагогічної діяльності, міського самоврядування та адміністративного управління, політики влади щодо інтелігеції; постаті видатних представників української інтелігенції; історіографії та джерелознавства.

Збірник призначений для науковців, аспірантів, студентів історичних спеціальностей, краєзнавців, музейних працівників та всіх, хто цікавиться історією України.

ІНДЕКСУВАННЯ/РЕФЕРУВАННЯ

Збірник індексується зарубіжними наукометричними базами даних: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ), вільна пошукова система «Google Scholar», бібіліографічна база даних Slavic Humanities Index (Чеська Республіка). Збірник також представлено в національних базах і бібліотеках: Загальнодержавний репозитарій «Наукова періодика України», загальнодержавна база даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Департаментом атестації кадрів України “Інтелігенція і влада” включено до списку журналів в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (історичні науки).

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія збірника «Інтелігенція і влада» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Гончарук Г. І.

 

Вип. 42 (2020)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 42

2020

 С. 19 - 28 

 

 Скачати 

Ю. М. Візітів
ЇХ ВИХОВАВ ПЛАСТ: ФЕДІР ТИЖУК

Візітів Юлія Миколаївна, к. і. н., доцент

Вип. 42

2020

 С. 29 - 38

 

 Скачати 

М. М. Вітряк
Протидія Л. Кучми русинському сепаратизм

Вітряк Максим Миколайович, аспірант

Вип. 42

2020

 С. 38 - 48 

 

 

 Скачати 

Т. Г. Гончарук
Дослідження історії Одеси нової доби в українській радянській історіографії 1920-х рр.: головні напрямки та здобу

Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор

Вип. 42

2020

 С. 48 - 62 

 

 Скачати 

К. А. Гришина
Органiзацiя дiловодства в Одеськiй митницi кiнця ХVІІІ ст.

Гришина Катерина Андріївна, асистент

 

Вип. 42

2020

 С. 63 - 73 

 

 Скачати 

Н. Д. Краснянська
ДИСИДЕНТСьКИй РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУгІй ПОЛОВИНІ 1950–1960-х р

Краснянська Наталія Дмитрівна, ст. виклад.

 

 

Вип. 42

2020

 С. 74 - 86 

 

 Скачати 

І. Б. Кривдіна, В. В. Гайтан, В. М. Букач

СПЕЦІАЛІзОВАНИй ДЕРЖАВНИй зАХИСТ ПРАВ ОСІб з ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНяЛьНИй АНАЛІз

Кривдіна Інна борисівна, к. і. н., доц.

Гайтан Віталій Віталійович, к. п. н., старший виклад.

Букач Валерій Михайлович, к. і. н., приват-професор

Вип. 42

2020

 С. 87 - 101 

 

 Скачати 

Г. Х. Кязимова
Контрудари комуністичної партії та радянської держави по православній церкві наприкінці 1960-х — на початку 1980-х рр. (На матеріалах Одеської області)

Кязимова галина Хадирівна, к. і. н., доц.

 

Вип. 42

2020

 С. 102 - 111 

 

 Скачати 

О. В. Мельник
ВПЛИВ ТЕХНІчНИХ НЕДОЛІКІВ НА ХІД ОбОРОННИХ бОЇВ чЕРВОНОЇ АРМІЇ 1941 РОКУ В УКРАЇНІ

Мельник Олег Віталійович, к. і. н., доц. 

Вип. 42

2020

 С. 111 - 129 

 

 Скачати 

О. В. Осипенко
УКРАЇНСьКА ІСТОРІОгРАФІя СОЦІАЛьНОЕКОНОМІчНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛьСьКІй МІСЦЕВОСТІ ПІВДЕННО-зАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1941–1944 рр.

    Осипенко Олександр Валентинович, к. і. н., ст. викл.

Вип. 42

2020

 С. 129 - 136 

 

 Скачати 

В. А. Реутський
державницька Діяльність Віктора Андрійовича Ющенка, направлена на визнання голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу

Василь Анатолійович Реутський, аспірант

Вип. 42

2020

 С. 137 - 144 

 

 Скачати 

А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька
ІСТОРИчНІ ПАРАДИгМИ УКРАЇНСьКОгО МІЖКУЛьТУРНОгО ДІАЛОгУ

Соловей Анатолій Олександрович, к. і. н., доц.

Ботіка Тетяна Степанівна, к. і. н., старший виклад.

Мамроцька Оксана Аркадіївна, к. і. н., старший виклад.

Вип. 42

2020

 С. 145 - 157 

 

 Скачати 

І. І. Стамбол
бОРИС гРІНчЕНКО яК ІДЕОЛОг «бРАТЕРСТВА ТАРАСІВЦІВ»

Стамбол Ігор Іванович, к. і. н., доц.

Вип. 42

2020

 С. 158 - 167 

 

 Скачати 

А. І. Федорова
В. Мельников і переселення закордонних старообрядців на Далекий Схід (1908–1909 рр.)

Федорова Алла Іванівна, к. і. н., доц.

Вип. 42

2020

 С. 167 - 180 

 

 Скачати 

В. Л. Цубенко
Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в України 

Цубенко Валерія Леонідівна, д. і. н., проф.

Вип. 42

2020

 С. 180 - 188 

 

 Скачати 

О. П. Шипотілова, А. В. Кожанов
Вiдкриття старообрядцями України навчальних закладiв (за матерiалами ж. "Церковь", 1908-1910 рр.)

Шипотілова Олена Павлівна, к. і. н., доц.

Кожанов Андрій Васильович, к. і. н., ст. викл.

Вип. 42

2020

 С. 189 - 199

 

 Скачати 

І. В. Яковлєв
Підсумки діяльності фахового історичного збірника наукових праць «Інтелігенція і влада» (2003–2020 рр.)

Яковлєв Ігор Васильович, ст. виклад.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада